Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Attachments:
Tải fileTải xuống Dung lượngNgày tạo
Download this file (chuyen de 1.ppt)chuyen de 1.pptTải xuống14844 kB2016-01-28 02:04