12:58 Thứ năm, Ngày 2 Tháng 12 Năm 2020
Gửi cho bạn bè

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2020
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2020

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6

NĂM 2020

----------

 

CHUYÊN ĐỀ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

GẮN VỚI TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC SUỐT ĐỜI

(Tài liệu dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2020, ban hành kèm theo Công văn số 4444-CV/TWĐTN-BTG,

ngày 17  tháng 3  năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)

----------

Phần thứ nhất

TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG MẪU MỰC CỦA HỒ CHÍ MINH

VỀ TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC SUỐT ĐỜI

------

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song cuộc đời, sự nghiệp của Người là một mẫu mực của đạo đức cách mạng, luôn thống nhất giữa lời nói và việc làm, đặc biệt là tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời. Người luôn khẳng định đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng và rèn luyện đạo đức cách mạng là nhu cầu tự thân; đồng thời là yêu cầu tất yếu đối với mỗi người. Người không chỉ nêu ra, yêu cầu mỗi người phải rèn luyện đạo đức cách mạng, mà suốt cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mà “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”.

1. Những quan điểm cơ bản nhất của Hồ Chí Minh về đạo đức

Chủ tịch Hồ Chí Minh có quan niệm mới, tiến bộ về đạo đức của con người mới. Đó là: Thứ nhất, đạo đức là gốc, là nền tảng của con người. Người coi, đạo đức của con người như trời có bốn mùa, đất có bốn phương,con người có bốn đức “cần, kiệm, liêm, chính”[1]; Thứ hai, đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân: “Vô luận chung trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết”; Thứ ba, gần gũi với quần chúng nhân dân: “đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu…”[2]; Thứ tư, không ngừng học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin: “Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân; là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn”[3]. Như vậy, đạo đức cách mạng chính là nội hàm bao trùm, xuyên suốt để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên tu dưỡng và rèn luyện.

2. Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về tư dưỡng đạo đức suốt đời

Suốt đời tu dưỡng rèn luyện đạo đức để thấm nhuần và thực hành đạo đức cách mạng, đây vừa là nguyên tắc, vừa là phương pháp trong xây dựng đạo đức mới. Theo Hồ Chí Minh, tu dưỡng đạo đức như một cuộc cách mạng trường kỳ, gian khổ. Mỗi người phải kiên trì rèn luyện, tu dưỡng suốt đời. Việc tu dưỡng đạo đức của mỗi người phải được thực hiện qua hoạt động thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

Một là, việc tu dưỡng đạo đức phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài, suốt cả cuộc đời.

Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ: mỗi người phải thường xuyên, chăm lo tu dưỡng đạo đức như việc rửa mặt hàng ngày, đó cũng là công việc phải làm kiên trì, bền bỉ suốt cả cuộc đời, không người nào có thể chủ quan tự mãn. Hồ Chí Minh khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”[4]. Do không chú ý điều này, nên có những người trong lúc tranh đấu thì hăng hái, trung thành, không sợ nguy hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Song, đến khi có ít quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác mà biến thành người có tội với cách mạng. Từ đó, Người đi đến kết luận khái quát: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân. Cho nên trong khi ta kiên trì và đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, làm cho văn minh chiến thắng bạo tàn thì đồng thời phải loại trừ những cái xấu xa do chế độ cũ để lại trong xã hội và trong mỗi con người”[5].

Trong giáo dục đạo đức cho cán bộ, Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh tu dưỡng đạo đức là một quá trình đấu tranh quyết liệt, lâu dài trong nội tâm của mỗi con người. Vì thế, việc rèn luyện đạo đức đòi hỏi mỗi cán bộ phải có dũng khí đấu tranh với chính mình và phải kiên trì bền bỉ, nỗ lực tu dưỡng suốt đời. Hồ Chí Minh chỉ dẫn một cách sâu sắc về cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài này. Trong bài nói tại Lớp chính Đảng Trung ương khóa 2 (tháng 3/1953), Người ví trong bản thân mỗi con người đều có “hai phe: một phe thiện và một phe ác. Hai phe cùng đấu tranh với nhau. Nếu đấu tranh để phe thiện thắng thì phe ác phải bại. Nếu không đấu tranh mà để cho phe thiện bại, thì là hỏng”[6].

Hai là, việc tu dưỡng phải trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm của mỗi người.

Một nền đạo đức mới chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở tự giác tu dưỡng đạo đức của mỗi người. Hồ Chí Minh cho rằng đã là người thì ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, ai cũng có cái thiện, cái ác ở trong mình. Điều quan trọng là dám nhìn thẳng vào con người mình, không tự lừa dối, huyễn hoặc; thấy được cái hay, cái tốt, cái thiện để phát huy, thấy được cái dở, cái xấu, cái ác để khắc phục. Hồ Chí Minh luôn quan tâm, phải làm thế nào để mọi người tự nhận thấy việc tu dưỡng đạo đức cách mạng là một việc phải kiên trì, thường xuyên, liên tục. Người nhắc lại luận điểm của Khổng Tử là “chính tâm, tu thân” để “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, và chỉ rõ: “Chính tâm, tu thân tức là cải tạo. Cải tạo cũng phải trường kỳ gian khổ, vì đó là một cuộc cách mạng trong bản thân của mỗi con người. Bồi dưỡng tư tưởng mới để đánh thắng tư tưởng cũ, đoạn tuyệt với con người cũ để trở thành con người mới không phải là việc dễ dàng… Dù khó khăn gian khổ, nhưng muốn cải tạo thì nhất định thành công”[7]. Nếu người cán bộ cách mạng không làm được như vậy, thì ở thời kỳ này giữ được đạo đức trong sáng, nhưng đến thời kỳ khác lại có thể thoái hóa, biến chất, hư hỏng.

Trong giáo dục đạo đức cho cán bộ, Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh tu dưỡng đạo đức là một quá trình đấu tranh quyết liệt, lâu dài trong nội tâm của mỗi con người. Đạo đức cách mạng là nhằm giải phóng con người và đó là đạo đức của những con người được giải phóng. Vì vậy, sự tu dưỡng phải xuất phát từ lương tâm của mỗi người, hướng tới mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Không vượt qua được chính mình, không chiến thắng được giặc trong lòng thì không thể có đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh viết: “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm bón cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”[8].

Ba là, tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện thông qua các hoạt động thực tiễn của mỗi người.

Theo Hồ Chí Minh, đối với mỗi người, việc tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong đời tư cũng như đời công - sinh hoạt, học tập, lao động, chiến đấu; trong mọi mối quan hệ từ hẹp đến rộng, từ nhỏ đến lớn - gia đình, nhà trường, xã hội; từ quan hệ bạn bè, đồng chí, anh em đến quan hệ tập thể, với cấp trên cấp dưới, với Đảng, với nước, với dân và cả trong các mối quan hệ quốc tế.

Trong cuộc sống, mỗi người có nhiều cương vị, nhiều vai trò khác nhau đòi hỏi phải điều chỉnh hành vi của mình, và phẩm chất đạo đức của mỗi người được thể hiện rất cụ thể, phong phú và đa dạng. Thông qua hoạt động thực tiễn, thông qua quá trình tu dưỡng rèn luyện công phu mới có được phẩm chất đạo đức tốt đẹp và phẩm chất ấy ngày càng được bồi đắp, nâng cao, hoàn thiện. Bài học đó đã được Hồ Chí Minh đúc kết ở 4 câu thơ:

                                                                                           “Gạo đem vào giã bao đau đớn,

 Gạo giã xong rồi trắng tựa bông;

Sống ở trên đời người cũng vậy,

           Gian lao rèn luyện mới thành công.”[9]

3. Hồ Chí Minh tấm gương tu dưỡng đạo đức suốt đời

Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về sự tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức bền bỉ, kiên trì. Điều đó được người chứng minh bằng chính cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Với ý chí, nghị lực luôn tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, Hồ Chí Minh trở thành tấm gương của “Kiên trì và nhẫn nại. Không chịu lùi một phân. Vật chất tuy đau khổ. Không nao núng tinh thần”[10].

Ra đời trong hoàn cảnh nghèo khó của quê hương Nghệ An, Người không bao giờ nghĩ riêng cho mình một cuộc đời sung sướng. Người thấu hiểu nỗi nhục mất nước, mất tự do và nghèo khó của đồng bào, càng nung nấu quyết tâm giải phóng cho đất nước. Những ngày xa Tổ quốc cũng là những ngày nay đây mai đó, trải qua nhiều nghề vất vả từ anh phụ bếp, đốt lò đến người thợ rửa ảnh, nhà báo… Nhưngnghèo khổ không chuyển lay được lòng Người. Bị kết án tử hình và trải qua ba mươi nhà tù nhưng không uy vũ nào khuất phục được Người; Thân thể ở trong lao, nhưng tinh thần Người vẫn ở ngoài lao, hướng về Tổ quốc và tinh thần sắt đá vào thắng lợi của cách mạng. Đói rách, bệnh tật, Người vẫn tràn đầy tinh thần lạc quan và nằm ngủ với “sao vàng năm cánh mộng hồn quanh”[11].

Cuộc đời của Người, từ khi còn bôn ba ở nước ngoài,đến khi làm Chủ tịch nước vẫn giữ một cuộc đời thanh đạm, giản dị, trong sạch. Hành lý vị Chủ tịch nước sang dự hội nghị đàm phán với Chính phủ Pháp năm 1946 chỉ xếp gọn trong chiếc vali nhỏ với hai bộ quần áo. Tài sản riêng của Người để lại cho chúng ta hiện nay cũng chỉ có hai bộ kaki, đôi dép cao su, cái quạt giấy đã cũ, chiếc đồng hồ mặt đá đã mờ…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là bài học mẫu mực, sáng ngời trong việc nâng cao đạo đức cách mạng “Cần- Kiệm- Liêm - Chính- Chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân, đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí. Là người đứng đầu Ðảng và Nhà nước nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi quyền lực thuộc về nhân dân và do nhân dân ủy thác. Còn mình thì như một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước mặt trận, "bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suốt đời không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện mình để trở thành“tấm gương sáng ngời về con người mới”, thành hình ảnh mẫu mực về “người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” chẳng những có sức lôi cuốn, cảm hóa mãnh liệt đối với toàn thể dân tộc, mà còn ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.

Nguồn: doanthanhnien.vn

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ -  NGÀY NÀY NĂM ẤY

 

- Ngày 01/6/1950: Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi.

- Ngày 05/6/1972: Kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới.

- Ngày 05/6/1911: Kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

- Ngày 11/6/1948: Kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Ngày 21/6/1925: Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

- Ngày 28/6/2001: Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam.

 

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6

I. Lịch sử ra đời

Vào rạng sáng ngày 1/6/1942, quân phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc), chúng bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người.

Hai năm sau, ngày 10/6/1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp), chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương.

Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại nhẫn tâm, năm 1949 Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Kể từ năm 1950, ngày 1/6 hàng năm trở thành ngày của thiếu nhi.

II. Ngày Quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em - Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. 

Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 1/6 và Tết Trung thu (15/8 âm lịch) hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả nước. 

Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên (1/6/1950) trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước và gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chơi đùa cùng các bé thiếu nhi trong Phủ chủ tịch.       (Ảnh tư liệu)

Bác viết: “Bác thương các cháu lắm, Bác hứa với các cháu rằng đến ngày đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành công, Bác cùng Chính phủ và các đoàn thể sẽ cố gắng làm cho các cháu dần dần được no ấm, được vui chơi, được học hành, được vui sướng…”.

Cũng từ đó, hàng năm cứ đến ngày Tết thiếu nhi và Tết Trung thu, thiếu nhi cả nước lại hân hoan đón thư chúc mừng của Bác Hồ. Bác Hồ luôn hết sức quan tâm, dạy bảo các cháu nên người, trong đó 5 Điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng đã trở thành nội dung giáo dục đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Nguồn: vietnamnet.vn

Lịch sử Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 là ngày kỉ niệm ra đời số báo "Thanh niên" đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Đây cũng là dịp tri ân các thế hệ nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành, và nhiều khi là cả máu và nước mắt để độc giả có được những bài báo hay phản ánh chân thực các sự kiện nóng hổi.

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ XIX đã có một số báo lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Những năm đầu thế kỷ XX, hàng loạt tờ báo của người Việt Nam được xuất bản, tập hợp nhiều nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ nhưng có các khuynh hướng chính trị khác nhau, nên không thể tập hợp vào chung một tổ chức thống nhất. Đến ngày 21- 6 - 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên thì dòng báo chí cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình thành.

Từ khi có Báo Thanh Niên, báo chí Việt Nam giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nói khái quát là Báo Thanh niên mở đầu cuộc cách mạng tư tưởng, đưa nền tảng tư tưởng truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đào tạo lớp làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điềm, Trương Văn Lĩnh,…

Ngày 02/6/1950, Chính phủ chính thức quyết định cho thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay). Đến tháng 7/1950, Tổ chức Báo chí quốc tế (OIJ) nhóm họp ở Phần Lan đã công nhận Hội những người viết báo Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức.

Ngày 05/02/1985, nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra Quyết định số 52-QĐ/TW lấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên làm Ngày Báo chí Việt Nam.

Ngày 21/6/1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên. Ðây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân.

Ngày 21/6/2000, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày Báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước. Nội dung thông tin của báo chí ngày càng phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn. Báo chí đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các mô hình kinh tế mới, cách làm ăn mới, nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Báo chí đã thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hoá dân tộc, tuyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy có chọn lọc nền văn hoá tiên tiến của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn văn hoá xấu len lỏi vào Việt Nam. Báo chí đã khơi dậy và biến nhiều hoạt động xã hội từ thiện trở thành phong trào của toàn xã hội.

Hoạt động của báo chí trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong quá trình hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay đã và đang phát triển không ngừng. Đứng trước những yêu cầu mới, báo chí cách mạng Việt Nam mãi mãi kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt chức năng báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân./.

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Tạp chí AMC

 

SỔ TAY NGHIỆP VỤ

Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn số tháng 6 năm 2020, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên, tổ chức Đoàn trên địa bàn Kế hoạch tổ chức cuộc thi online làm phim ngắn “Thanh, thiếu nhi với văn hóa giao thông” và Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Vì an toàn giao thông” năm 2020”:

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi online làm phim ngắn

 

Thực hiện Chương trình phối hợp số: 06-CTrPH/TĐTN-BATGT, ngày 13/01/2018 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông về “Chương trình phối hợp vận động đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018 - 2022”;

Thực hiện kế hoạch số 107- KH/TĐTN-BTG ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông về việc “Tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020”;

Căn cứ Công văn số 35/BATGT-VP ngày 31/3/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông về việc “Kinh phí phối hợp tuyên truyền”;

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi online “Thanh niên với văn hóa giao thông” và Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Vì an toàn giao thông” năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả của đoàn viên, thanh niên tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt.

- Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, qua đó khái quát được thực trạng văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi hiện nay; đồng thời truyền tải các thông điệp về an toàn giao thông đến đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả.

- Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin,  kỹ thuật sản xuất ấn phẩm truyền hình của đoàn viên, thanh thiếu niên, qua đó tìm kiếm các tác phẩm hay, ý nghĩa phục vụ hiệu quả công tác truyền thông pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

- Cuộc thi cần được tuyên truyền sâu rộng, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia; công tác tổ chức cuộc thi đảm bảo khoa học, khách quan và tiết kiệm.  

II. NỘI DUNGVÀ HÌNH THỨC THI

1. Cuộc thi online làm phim ngắn “Thanh, thiếu nhi với văn hóa giao thông”

1.1. Đối tượng tham gia

Tất cả đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có tuổi đời không 35 tuổi (Đối với học sinh dưới 18 tuổi phải có xác nhận đồng ý cho phép tham gia Cuộc thi của phụ huynh hoặc Ban Giám hiệu nhà trường). Các tác giả có thể dự thi cá nhân, theo nhóm hoặc đơn vị. Mỗi tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm.

1.2. Nội dung - Hình thức

- Nội dung tác phẩm dự thi sẽ là tình huống, đoạn phim thể hiện được thông điệp tuyên truyền “Thanh, thiếu nhi với văn hóa giao thông”, phản ánh các hành vi, cách ứng xử, xây dựng ý thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

- Tác phẩm dự thi thuộc một trong các thể loại sau: Phóng sự, phim ngắn, phim tiểu phẩm được quay bằng bất cứ thiết bị nào có hỗ trợ chức năng quay phim.

- Tác phẩm có độ dài ít nhất 05 phút tối đa không quá 10 phút, phải kèm theo lời bình dưới dạng phụ đề hoặc thuyết minh Tiếng Việt.

- Nội dung và cốt truyện rõ ràng, phù hợp với thông điệp và chủ đề cuộc thi. Không chấp nhận các tác phẩm thực hiện theo hình thức nối ghép ảnh - slide ảnh. Phim là sản phẩm nguyên bản, do thí sinh tự xây dựng, không sao chép từ bất cứ nguồn nào mà chưa được sự cho phép về mặt sở hữu trí tuệ, hình ảnh, âm thanh, lời thoại…

1.3. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ ngày 27/5 đến 15/9/2020, cụ thể:

- Khởi động cuộc thi và hạn chót nhận bài thi: từ ngày 27/5  đến 23/8/2020;

- Thời gian bình chọn online trên fanpage: từ ngày 25/8 đến 30/8/2020;

- Tổ chức chấm vòng 1, chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất: từ ngày 01/9 đến 08/9/2020;

- Tổ chức chấm vòng 2: 09/9 - 15/9/2020

- Tổng kết và trao giải thưởng: 15/9/2020  (dự kiến)

1.4. Cách thức tham gia dự thi

Các tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi  kèm theo thông tin liên hệ qua mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc nộp trực tiếp (đĩa DVD hoặc USB) về ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Đắk Nông, đường Quang Trung, phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

1.5. Tiêu chí đánh giá và cách chấm điểm

- Các tác phẩm dự thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí:

+ Thông điệp rõ ràng, dễ nhớ và phù hợp với chủ đề cuộc thi, không quá thời gian quy định;

+ Sự sáng tạo về nội dung và ý tưởng kịch bản;

+ Hình thức thể hiện ấn tượng, sáng tạo nhưng gần gũi với cuộc sống.

Cách thức chấm điểm

+ Tác phẩm dự thi sẽ được Tỉnh đoàn Đắk Nông đăng tải lên trang Fanpage: Tuổi trẻ Đắk Nông.

+ Người tham gia bình chọn bằng cách ấn nút “like” (thích) hoặc các nút biểu tượng tích cực khác (trừ “ha ha”, “phẫn nộ”) và bấm “share” (chia sẻ) dưới mỗi tác phẩm được đăng tải trên trang Fanpage (Mỗi tài khoản chỉ được like, share 01 lần). Đơn vị dự thi sẽ kêu gọi lượt bình chọn, tổng số điểm bình chọn của mỗi tác phẩm dự thi là tổng số lượt “like” (các biểu tượng tích cực khác) và  “share” dành cho tác phẩm đó. Cách tính điểm cụ thể như sau:

  • 01 lượt “like” hoặc các biểu tượng tích cực khác: 1 điểm
  • 1 lượt “share”: 1 điểm

+ Tác phẩm được chấm điểm theo thang điểm 100, gồm tổng điểm bình chọn của khán giả (30% tổng điểm) và đánh giá của Hội đồng Ban Giám khảo (70% tổng điểm).

1.6. Cơ cấu giải thưởng (Giải thưởng được trao cho các tác phẩm có tổng số điểm từ cao đến thấp).

- 01 Giải nhất: 3.000.000 đồng.

- 02 giải nhì: 2.000.000 đồng/ giải.

- 03 giải ba: 1.000.000 đồng/ giải.

- 04 giải khuyến khích: 700.000 đồng/giải.

- 01 giải phụ: Tác phẩm có lượt tương tác trên facebook cao nhất: 500.000đ/giải

* Giải thưởng bao gồm tiền mặt và Bằng khen của Ban Tổ chức 

1.7. Một số yêu cầu khác

- Tác phẩm dự thi phải có nội dung và hình thức phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Tác phẩm đã đoạt giải ở các cuộc thi làm phim khác không được tham gia cuộc thi này.

- BTC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh bất cứ vấn đề nào liên quan đến bản quyền của các yếu tố được sử dụng trong tác phẩm dự thi. Tác phẩm có vấn đề liên quan đến bản quyền sẽ bị loại khỏi cuộc thi và giải thưởng được trao cho tác phẩm có điểm cao kế tiếp.

- BTC có toàn quyền sử dụng tác phẩm, hình ảnh của thí sinh cho mục đích quảng bá cuộc thi và trong các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông của tỉnh.

- Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp cho BTC.

- Trong trường hợp Ban tổ chức phát hiện có dấu hiệu gian lận, hack like hoặc lượt share ảo thì sẽ loại trực tiếp bài dự thi đó ra khỏi cuộc thi.

- Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tùy theo tình hình tác phẩm dự thi thực tế.

- Trong mọi trường hợp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

2. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Vì an toàn giao thông”

2.1. Đối tượng

- Công dân Việt Nam, từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, lao động, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Cán bộ, công chức, người lao động Tỉnh đoàn Đắk Nông, thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, Tổ soạn thảo và thẩm định bộ câu hỏi của Cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.

- Đối tượng dự thi được chia thành 2 bảng:

Bảng A: Dành cho học sinh đang theo học tại các trường trung học phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên và sinh viên đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Bảng B: Dành cho đối tượng từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, lao động, làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2.2 Nội dung

Nội dung các câu hỏi tập trung vào các nội dung: Kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

- Về kiến thức: Quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kiến thức cơ bản về an toàn giao thông; một số hiểu biết về công trình giao thông, phương tiện tham gia giao thông.

- Về kỹ năng: Tham gia giao thông an toàn; xử lý tình huống giao thông; điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục hậu quả và giải quyết tai nạn giao thông.

- Về thái độ: Ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chấp hành luật và tuyên truyền về pháp luật giao thông.

2.3. Cách thức đăng ký

Thí sinh đăng ký thành viên trên trang web: http://tinhdoandaknong.org.vn. Thí sinh tham gia dự thi cần đăng ký đúng, đủ các thông tin gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh; thông tin về địa chỉ lớp, trường; xã, phường, huyện hoặc cơ quan, đơn vị công tác.

- Tên truy cập của thí sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của trang web http://tinhdoandaknong.org.vn. Thí sinh phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình (khi bị mất hoặc quên sẽ không được hỗ trợ tìm lại).

2.4. Hình thức thi

- Khi đã đăng ký thành viên, thí sinh vào trang web và đăng nhập với tên truy cập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công thí sinh chọn “Vào thi”, chọn bảng thi để tham gia thi.

- Tổng cộng có 4 tuần thi.

- Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được 02 điểm. Số điểm của thí sinh bằng tổng số điểm của mỗi câu trả lời đúng. Trả lời sai không bị trừ điểm. Kết quả thi sẽ được xếp theo tiêu chí: Điểm thi; thời gian trả lời các câu hỏi ngắn nhất để trao giải hàng tuần và được trao giải chung cuộc.

- Mỗi thí sinh có thể tham gia dự thi nhiều lần trong cuộc thi hàng tuần, nhưng chỉ được công nhận 01 kết quả đúng và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thicủa tuần đó.

- Sau khi kết thúc 4 tuần thi, căn cứ vào tổng số điểm của thí sinh trong vòng thi sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn 10 thí sinh có tổng số điểm cao nhất (mỗi bảng 05 thí sinh) để thi chung cuộc và trao giải (có kế hoạch cụ thể vòng thi chung kết sau).

- Trong trường hợp bằng điểm nhau, điểm xếp hạng sẽ được tính theo thứ tự ưu tiên: (1) Thời gian trả lời các vòng thi ngắn nhất, (2) Thời gian tham gia các vòng thi sớm nhất.

2.5. Thời gian tham gia cuộc thi

- Cuộc thi bắt đầu từ 8h00 ngày 01/8/2020 kết thúc trước 17h00 ngày 31/8/2020.

- Công bố kết quả mỗi tuần thi vào thứ 6 tuần kế tiếp.

- Công bố kết quả chung cuộc và trao giải (dự kiến) vào ngày 15/9/2020.

2.6. Cơ cấu giải thưởng

- Giải tuần:

+ 01 giải nhất/tuần: 500.000 đồng/giải.

Giải chung cuộc:

+ 02 giải nhất (2 bảng): 1.500.000 đồng/giải.

+ 04 giải nhì (2 bảng): 1.000.000 đồng/giải.

+ 04 giải ba (2 bảng): 800.000 đồng/giải.

- Giải tập thể: Đơn vị có nhiều thí sinh tham gia nhất (dựa trên tỉ lệ đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia thi): 2.000.000 đồng.

III. KINH PHÍ  

Ban An toàn Giao thông Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các Cuộc thi online “Thanh niên với văn hóa giao thông” và Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Vì an toàn giao thông” năm 2020.

(Có dự toán kinh phí chi tiết kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực tham mưu phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức thành công các Cuộc thi theo kế hoạch đề ra.

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký các cuộc thi.

- Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài để tuyên truyền về các hoạt động an toàn giao thông.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức Cuộc thi.

- Cử đại diện tham gia Ban tổ chức, Ban Giám khảm, Tổ thư ký cuộc thi.

3. Các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc

 - Tham gia các hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo triển khai.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi online “Thanh niên với văn hóa giao thông” và Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Vì an toàn giao thông” năm 2020.

- Xây dựng phóng sự (video) gửi tham gia Cuộc thi.

- Thông báo đến các tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên để bình chọn online trên trang fanpage: Tuổi trẻ Đắk Nông cho các phóng sự (video) về “Thanh, thiếu nhi với văn hóa giao thông” khi Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải.

* Mọi thông tin vui lòng liên hệ Tỉnh đoàn Đắk Nông qua Ban Tuyên giáo. Số ĐT: 0261.3548.143; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi online “Thanh niên với văn hóa giao thông” và Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Vì an toàn giao thông” năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông, đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

MÔ HÌNH HAY - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

 

NGƯỜI BÍ THƯ CHI ĐOÀN PHẢI LAN TỎA ĐƯỢC

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG CHI ĐOÀN

Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Trong những năm qua, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát hiện những tấm gương điển hình, tuyên truyền, biểu dương kịp thời và lan tỏa, tạo khí thế thi đua sôi nổi học tập và làm theo Bác. Đây là cách làm mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong đoàn viên thanh niên, trong đó gương tiêu biểu nhất là đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Bí thư Chi đoàn các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Thành Nhân hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối, Bí thư Chi đoàn các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy, hiện anh đang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Với vai trò là người đoàn viên trẻ, anh luôn nỗ lực, cố gắng, xung kích trong lao động, công tác, hoạt động Đoàn, nêu cao trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong công tác chuyên môn anh thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo định kỳ rà soát công việc chậm tiến độ, trễ thời hạn của các phòng chức năng để nhắc nhở, đôn đốc kịp thời, tránh tình trạng dồn việc, không hoàn thành. Nghiên cứu phân công việc phục vụ các Hội nghị một cách khoa học, hợp lý; xây dựng chương trình công tác Tuyên giáo hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao, gắn với kinh phí được cấp và dễ theo dõi, đánh giá tiến độ, lộ trình thực hiện. Bên cạnh đó, anh luôn chủ động đề xuất các ý kiến, giải pháp có tính mới, hiệu quả nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính ở bộ phận văn thư, tạo thuận lợi cho việc kiểm soát văn bản đầu vào và đầu ra; thường xuyên sử dụng mạng nội bộ Lotus Note (mạng nội bộ của khối Đảng) trong trao đổi văn bản giúp tiết kiệm thời gian, mực, giấy in, văn phòng phẩm. Đồng thời, anh tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức được 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng cho cán bộ cấp tỉnh; cán bộ Ban Tuyên giáo cấp huyện; phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh. Hiện anh là thành viên Nhóm đấu tranh tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông. Hàng năm, anh đều được Lãnh đạo Ban tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong công tác Đoàn, anh đã cùng với Ban chấp hành kịp thời ban hành Quy chế hoạt động; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn. Nghiên cứu, đổi mới sinh hoạt Chi đoàn và triển khai các hoạt động phong trào; điều hành công việc của Chi đoàn cơ bản khoa học, hợp lý, phù hợp với khả năng, sở trường của từng đoàn viên; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ Quy chế trong sinh hoạt chi đoàn. Kịp thời triển khai các hoạt động của Đoàn khối, Chương trình rèn luyện đoàn viên theo từng năm. Đôn đốc xây dựng các báo cáo, văn bản của Đoàn kịp thời theo quy định. Năm 2018, anh đã đạt Giải Nhất Hội thi Nét đẹp đoàn viên, thanh niên do Đoàn khối các Cơ quan tỉnh Đắk Nông tổ chức và Giải Nhất Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi cấp tỉnh Đắk Nông do Tỉnh đoàn Đắk Nông tổ chức.

Với những kết quả nổi bật đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh vinh dự được Đoàn khối tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác năm 2015; được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2018 và đã trở thành tấm gương tiêu biểu cho những Đoàn viên thanh niên trong Khối học tập và noi theo.

                                                                                   Lê Viên

Nguồn: Gương điển hình tiên tiến làm theo Lời Bác (giai đoạn 2016 - 2019)

 

Cuộc thi viết tìm hiểu về 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an tỉnh - Tỉnh đoàn Đắk Nông phối hợp tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:

1. Đối tượng tham gia cuộc thi:

- Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong tỉnh.

- Khuyến khích các tầng lớp Nhân dân; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Đắk Nông.

2. Nội dung cuộc thi: Bao gồm 5 câu hỏi như sau:

Câu 1: Ngày truyền thống CAND Việt Nam được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống CAND Việt Nam?

Câu 2: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực lượng CAND trong 75 năm qua? Những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho lực lượng CAND?

Câu 3: Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được Thủ tướng Chính phủ quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc? Bạn có kiến nghị, đề xuất gì để phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả?

Câu 4: Đề xuất, kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó trong tình hình mới? Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước hiện nay?

Câu 5: Cảm nhận (hoặc kỷ niệm sâu sắc) của bản thân về hình ảnh người chiến sỹ CAND, về mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng CAND?

3. Thời gian

- Phát động cuộc thi: Tháng 5/2020.

- Hạn cuối thu bài cấp tỉnh: Ngày 25/6/2020.

- Tổng kết, trao giải cấp tỉnh: Tháng 7/2020.

4. Địa chỉ nhận bài dự thi:

- Địa chỉ nhận bài thi cấp tỉnh:

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh (Tổ 2, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) hoặc Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

5. Cơ cấu giải thưởng

- Giải phong trào dành cho các tập thể huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Công an các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả cuộc thi tại cấp cơ sở và có bài dự thi cấp tỉnh có chất lượng: Gồm Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh kèm theo tiền thưởng:

+ Giải nhất, trị giá: 5.000.000đ
+ Giải nhì, trị giá mỗi giải: 3.000.000đ
+ Giải ba, trị giá mỗi giải: 2.000.000đ

- Giải dành cho các bài dự thi viết: Gồm Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh kèm theo tiền thưởng:

+ Giải nhất, trị giá: 5.000.000đ
+ Giải nhì, trị giá mỗi giải: 3.000.000đ
+ Giải ba, trị giá mỗi giải: 2.000.000đ
+ Giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 1.000.000đ

=> Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 05 bài thi xuất sắc nhất để gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Thể lệ chi tiết, xem tại đây: http://tinhdoandaknong.org.vn/van-ban.html[1] Hồ Chí Minh. Tuyển tập, Tập 2. Nxb Chính trị quốc gai, năm 2002, tr. 317

[2]Hồ Chí Minh. Tuyển tập, Tập 3. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”. Nxb Chính trị quốc ga, năm 2002, tr. 215

[3]Sách đã dẫn, tr. 217

[4]Hồ Chí Minh:Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 11, tr.612

[5]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.672

[6]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 8, tr.98

[7]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 8, tr.300-301

[8]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.222

[9]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 3, tr.382

[10]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 3, tr.417

[11]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 3, tr.378

 

Video

 

 

Liên kết website

Thống kê

Đang có 24 khách và không thành viên đang online